About us | เกี่ยวกับเรา

 

Knowhowbake : The School of Baking and Pastry ก่อตั้งมาจากการรวมตัวของผู้มีประสบการณ์จริงในแวดวงเบเกอร์รี่และขนมอบที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเบเกอรี่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเรามีเจตนาที่จะร่วมพัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์ ด้านเบเกอร์รี่และขนมอบของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานที่เป็นสากล และแน่นอนว่าการสร้างมาตรฐานก็เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านขนมอบอย่างแท้จริง

ในประเทศไทยมีความสนใจในด้านเบเกอร์รี่ขนมอบเป็นอย่างมาก แต่น้อยคนนักที่จะมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของการทำขนมอบอย่างลึกซึ้ง โรงเรียนหรือสถาบันสอนทำเบเกอร์รี่และเบเกอร์รี่ในประเทศส่วนใหญ่ ยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ผู้สอนที่ไม่ใช่เชฟมืออาชีพ , ห้องเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน, รูปแบบและวิธีการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเราตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างสูง

Knowhowbake, the School of Baking and Pastry Art เรามุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราคิดค้นและวิจัยถึงวิธีการที่จะสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้เพื่อที่สุดแห่งความเป็นเลิศด้านขนมอบทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่นักเรียนทุกท่าน การมาเรียนที่ Knowhowbake : The School of Baking and Pastry ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ด้านขนมอบ แต่นักเรียนยังได้เรียนรู้และซึบซับวัฒนธรรมและการจัดการภายในห้องครัวอย่างมืออาชีพ

 

หลักสูตรของโรงเรียนฯ ถูกสร้างสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สามารถตอบสนองได้ในทุกๆความต้องการ เราได้แบ่งหมวดหมู่หลักสูตรไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ของขนมอบอย่างเป็นระบบ เข้าใจลึกซึ้งถึงแก่นของเบเกอร์รี่และขนมอบทุกประเภท